ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

នេះគឺជារូបភាពនៃដំណើរការផលិតមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលភាគច្រើននៃដំណើរការផលិតដោយដៃ។